Nguyễn Thành BanhNguyễn ngọc Bảo


Hoàng Cảnh


Trương Hữu Chất


Trương Ngọc Châu


Dương Trọng Chúc


Tôn Thất Chung


Đoàn Cư


Lê Hữu Cừ


Nguyễn Đình Cương


Lê Hữu Cương


Hoàng Lê Cường

 
Võ Đăng Diệu


Nguyễn Xuân Dương


Phạm chánh Duy


Phạm Viết Dzũng


Trần Hữu Đa


Huỳnh Công Đáng


Lâm Quang Đằng


Trần Văn Đính


Nguyễn Tấn Đức

(Ninh Thuận)


Nguyễn Thế Đức


Trần Thiện Gái


Nhữ Văn Hải


Hồng Bảo Hiền


Nguyễn Đình Hiền


Văn Thái Hiệp


Nguyễn Phú Hiếu


Hồ Văn Hòa


Lê Phước Hòa


Nguyễn Hoàng


Nguyễn xuân Hoàng


Vũ Chấn Hùng


Mai Nguyên Hưng


Nguyễn Hưng


Tường Duy Hưng


Đình Hương


Lê Quang Khán


Trần Gia Khánh


Nguyễn Đăng Khoa


Nguyễn Văn Kim


Phan Tấn Khởi


Phạm Hữu Lạc


Võ Ngọc Lầu


Nguyễn Thành Lợi


Triệu Văn Mẫn


Lương Ngọc Minh


Phạm Minh


Trần Trọng Minh


Nguyễn Tấn Mỹ


Nguyễn Tài Năng


Bùi Trọng Nghĩa


Trần Hữu Nghiệp


Nguyễn kỳ Nguyên


Nguyễn văn Nhường


Nguyễn Như Pháp


Lê Công Phận


Nguyễn Xuân Phúc


Nguyễn Văn Phước

(Nha Trang)


Hồ Xuân Quang


Lê Xuân Quang


Lý Văn Quảng


Nguyễn Ngọc Quỳnh


Lê Đức Riệp


Lê Văn Sắc


Nguyễn Phương Sanh


Trần Ngọc Sơn


Bảo Sung


Nguyễn Kỳ Sương


Võ Anh Tài


Trần Xuân Tài


Nguyễn Văn Tạo


Bùi Thành Tâm


Phan Văn Tân


Trịnh An Thạch


Phạm Thái


Hoàng Đình Thanh


Đặng Phương Thành


Phan Lạc Thảo


Lưu Huy Thắng


Trần Hữu Thọ


Nguyễn Phú Thọ


Nguyễn Hữu Thông


Đại Lê Thuận


Tôn Thất Thuận


Châu Phước Thưởng


Đặng Ngọc Thượng


Nguyễn Đình Thủy


Nguyễn Đằng Tống


Đinh Văn Tôn


Hoàng Văn Trác


Hồ Trang


Nguyễn Hữu Trân


Hoàng Công Trúc


Nguyễn Văn Trung


Trần Văn Trừng


Đỗ Hữu Tùng


Nguyễn Bảo Tùng


Huỳnh Bá Vạn


Nguyễn Ngọc Văn


Nguyễn Kỳ Vọng