Windows Update Free

Như mọi người đều biết, hiệp thứ Nhất (First Round) của "Blaster Worm" đánh phá hàng vài trăm ngàn máy PC trên toàn cầu trong hai tuần qua.
Nhiều chuyên-gia đă tiên đoán rằng Hiệp thứ Hai (Second Round) sẽ xẩy ra không sớm th́ muộn, bởi v́ trong Windows 2000 và Windows XP vẫn c̣n vài lỗ hổng quan-trọng.

Dĩ nhiên là Microsoft cũng biết rằng c̣n vài lỗ hổng cần phải "trám" lại bằng vài miếng vá "Patch" mới. Do đó họ vừa mới cho ra một web-page để yểm-trợ kỹ thuật cho khách hàng là chúng ta.
Điều quan-trọng là sau khi click vào Web-page này, nó có thể kiểm soát lại xem PC của qúy ngài c̣n lỗ hổng nào khác cần phải trám hay không?

Nếu qúy ngài đang sử-dụng Windows NT, 2000 và XP, th́ nên click vào
Windows Update   rồi click vào Scan for updates để nhờ nó kiểm điểm lại và update dùm.

T.Lăo 9 túi