Điều Chỉnh Mail

Phần nầy chỉ làm một lần. Vào lại phần nầy nếu quư vị muốn thay đổi cách điều chỉnh.

MS-Outlook Express:

a) Điều chỉnh phần đọc:
- Bấm vào Tools | Option à Read | Fonts | Western
- Trong phần Proportional font chọn “Time New Roman
- Trong phần Encoding chọn “Western European (Windows)
- Bấm vào Apply OK.

b) Điều chỉnh phần gởi:
- Bấm vào Tools | Option | Send | International Settings…
- Trong phần Default encoding chọn “Western European (Windows)” và bấm OK
- Trong phần Mail Sending Format chọn “HTML
- Bấm vào HTML Settings… trong phần Encode text using chọn “None” và bấm OK
- Bấm ApplyOK.

Điều chỉnh HotMail! Mail.
Quư vị cần chuyển Plan Text sang Rich Text để dễ dàng đọc và gơ chữ Việt bằng Unicode.
Trong phần HotMail! Mail, bấm vào Tools rồi chọn Rich-Text Editor On.


Điều chỉnh Yahoo! Mail.
Quư vị cần chuyển Plan Text sang Rich Text để dễ dàng đọc và gơ chữ Việt bằng Unicode.
Trong phần Compose, bấm vào Color and Graphics.

TL sưu tầm