Cách Clean up PC không cần bất cứ softwares nào

Để xóa rác (files khong can) trong PC và làm cho PC của bạn luôn ở tinh trạng clean một cách đơn giản mà không cần phải cài đặt bất cứ softwares nào, bạn mở Notepad, sau đó copy/paste nội dung codes sau day vào:
Code:
@echo off
echo --------------------------------------
echo dang tim rac trong may tinh cua ban...
echo --------------------------------------
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo -----------------------------------------
echo may tinh cua ban da sach se hon roi day!
echo
echo -----------------------------------------
echo. & pause
Sau đó save lại với tên ǵ tùy bạn với extension .bat (ví dụ cleanPC.bat) và chạy nó là xong.