Cách thức save một trang Web Off-line.

Cọp-Biển xin tŕnh bày cách save một trang web off-line để khi Server Host website bị down hoặc Server không host trang website đó nữa. Quư vị cũng có thể vào trang web đó bằng off-line. Cách save off-line có đặc tính như sau:

A. Khi Server c̣n up, browser point đến địa chỉ trang nhà đang on-line.
B. Khi Server down hay Server không host trang web nữa, browser t́m chổ đă có tên save, display lên, nhưng phản ảnh date-time lúc save off-line, nghĩa là nếu save off-line web ngày 1-1-2003 10AM. Khi server down hay không host web nữa lúc 1PM hôm nay, th́ khi click vào tên save off-line, sẽ thấy website hiện lên, nhưng data là của ngày 1-1-2003 10AM. Các PC không save off-line, không access vào web on-line được (v́ server đă down)! Sau đây là cách set website save off-line: 

Step #1: Bring up trang web ḿnh muốn save off-line.
Step #2: Click vào "Favorites", rồi click "Add Favorite" thấy h́nh dưới đây:

Step #3: Mark vào box nhỏ đề "Make available offline"
Step #4: Ở box Name, đặt cho trang offline 1 cái tên để access sau này.
Step #5: Click OK, thế là xong!

Cọp-Biển