banner

Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQPhút Mặc Niệm
 
 


Hòa bình
cho
Thế giới

 

  Xem Lịch 2004


 

 

 


CD Lưu Niệm

 
 • VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

Năm 1948, một trường đào tạo Sĩ quan Việt nam đầu tiên được thành lập ở Huế. Năm 1950, vì điều kiện địa thế, khí hậu cũng như an ninh không thuận tiện cho việc huấn luyện, trường được di chuyển về Ðàlạt lấy tên là Trường Vỏ Bị Liên Quân Ðàlạt.  Ðây là giai đoạn quân đội đang còn phôi thai trong trứng nưóc.  Mọi cơ cấu tổ chức và quyền hành đều nằm trong tay người Pháp, bởi thế nhiệm vụ duy nhất của Trường lúc bấy giờ là đào tạo cấp tốc Sĩ quan có khả năng chỉ huy một Trung đội Bộ binh để cung ứng kịp thời cho một thứ chiến tranh vụ lợi thiếu lý tưởng giữa Phong, Thực, Cộng.  Vì vậy thời gian học tập chỉ từ tám tháng đến một năm mà thôi.
Năm 1954, toàn dân đứng lên đấu tranh dành lại chủ quyền trong tay người Pháp, Quân đội Việt nam với tinh thần Cách mạng và lý tưởng Quốc gia vươn lên để trưởng thành trong tự cường và tự lực.  Trường được cải tổ về quan niệm, phương pháp cũng như chương trình huấn luyện với những tiêu chuẩn cao hơn, và thời gian học tập đưọc nâng lên đến 2 năm cho mỗi khóa.  Tuy nhiên vì hoàn cảnh điều kiện cũng như phương tiện không cho phép nên Sĩ quan tốt nghiệp ở Trường chưa đáp ứng được một cách đúng mức nhu cầu cấp thiết của giai đoạn cứu quốc và kiến quốc hiện tại.
Nhằm mục đích đào tạo một lớp người cán bộ nòng cốt cho Quân đội,
những người phải có thừa khả năng để đối diện một cách vững vàng trước 3 hiểm họa nguy ngập của Quốc gia: Cộng sản - Chậm tiến - Chia rẽ.  Ngày 29-7-1959, do một sắc lệnh của Tổng Thống VNCH, trường thêm một lần nữa được hoàn bị cải tổ thành Trường Vỏ Bị Quốc Gia với những tiêu chuẩn Ðại học của một Hàn Lâm Viện Quân sự và với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng thiêng liêng và tất yếu.
Ðúc luyện những cán bộ nòng cốt cho Quân đội, những người đó không phải chỉ là một con người chuyên nghiệp binh đao trên nghĩa thuần túy và hẹp hòi nhất của nó mà còn là:

 • Một ý chí đã tự quyết trước vấn đề sinh tồn của dân tộc.

 • Một đầu não phóng được tầm suy tưởng vào tận tương lai.

 • Một tiếng gọi có sức qui tụ nhân dân để cùng tiến.

 • Những bàn tay chuyên viên xây đập bắc cầu, chế ngự những năng   lực thiên nhiên để phụng sự cho đời sống và sức sản xuất của nhân dân (Lời Trung Tá Chỉ huy trưởng).

 • Những Thiếu úy Hiện dịch cho Quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

 • Những chuyên viên kỷ thuật cho Quân đội và Quốc gia.

   
   

 

 

 


Trong trang này
Vài nét về Trường VBQGVN
Toàn cảnh nhà Trường
Chỉ huy Trưởng
Chỉ huy Phó


Sổ lưu niệm 
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc


Cảm tạ


Kính tặng


Tài liệu xũ dụng


Tìm kiếm

Xin chọn:
Gần giống chữ muốn tìm.
Chính xác chữ muốn tìm.