banner

Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 

Phút Mặc Niệm 

 


CD Lưu Niệm 
  • TIỂU SỬ SINH VIÊN SĨ QUAN

 

TOÀN THỂ SĨ QUAN HIỆN DỊCH KHÓA ẤPCHIẾN LƯỢC

THỀ TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VÀ CHÍNH PHỦ
THỀ HY SINH ĐỂ BẢO VỆ NỀN CỘNG HÒA
VÀ PHỤNG SỰ QUỐC DÂN
THỀ LUÔN LUÔN NÊU CAO VÀ BẢO VỆ
DANH DỰ QUÂN ĐỘI

 

Khóa 16 là khóa đầu tiên của Trường Vỏ bị Quốc Gia Việt nam được tuyển chọn và huấn luyện theo đúng tiêu chuẩn của tinh thần sắc lệnh ngày 29-7-59 của Tổng thống VNCH, đã trải qua nhiều giai đoạn thanh lọc thử thách cam go để tồn tại đến ngày mãn khóa với 226 SVSQ tốt nghiệp trong số hơn 300 người nhập học.
 

 

Trong trang này
Tên từ vần A - Đ
Tên từ vần G - L
Tên từ vần M - S
Tên từ vần T - Y


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc


Thực hiện


Tìm kiếm

Xin chọn:
Gần giống chữ muốn tìm.
Chính xác chữ muốn tìm.