Nguyễn văn Hậu


Sinh ngày 29-7-1941 tại Saigon: Th
đô của Việt Nam. Ðã sống nơi đây từ bé cho đến nay. Theo học các trường Trung học Tư thục tại Ðô thành như: Chi Lăng, Trương đình Tùng, Văn Hào v.v....
Những tang tóc khói lửa vẫn còn trên Giang san. Một ngày tôi đi, quân trường Cao Nguyên rét lạnh đón chào trong lòng. Ý chí đấu tranh cho chính nghĩa, tôi vào đây, hòa mình học tập trong nếp sống đạii gia đình Quân đội.

Thành tích tại trường:
* Năm thứ I: Trung bình.
* Năm thứ II: Trung bình.
* Năm thứ III: SVSQ cán bộ Trung đội trưởng 18.

close