bannerMục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 
  • LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN SĨ QUAN
  HỆ THỐNG TỰ CHỈ HUY

Hàng đầu:
   SVSQ Cán bộ Liên đoàn Trưởng:  Bùi Quyền

Hàng thứ hai từ trái sang phải:
   SVSQ Ban 1 Liên đoàn:   Bùi thành Tâm
   SVSQ Ban 3 Liên đoàn:   Hồ thế Diên
   SVSQ Ban 4 Liên đoàn:   Trịnh quang Chúc
   SVSQ Ban 5 Liên đoàn:   Hồ xuân Quang


Trong trang này
Quốc kỳ và Quân kỳ
Hiệu kỳ LÐ/SVSQ
Hệ thống tự chỉ huy:
   .Liên đoàn SVSQ
   .Tiểu đoàn 1 SVSQ
   .Tiểu đoàn 2 SVSQ


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc