banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Chinh phục đỉnh Lâm Viên

Để giả từ chiếc áo tân khóa sinh, họ phải theo gót các khóa đàn anh "chinh phục ngọn Lâm viên" một thủ tục truyền thống của trường.

Với cao độ 2,163 thưóc, đỉnh lâm viên cao nhất vùng Đàlạt đổ xuống một dảy mà chỏm thấp nhất cũng cao 1,933 thước cho nên đã được trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam chọn làm mức thử thách cuối cùng sau 8 tuần sơ khởi, để cho người tân khóa sinh lột xác trở thành một Sinh viên Sĩ quan chính thức của trường.

Sau khi vượt hơn 10 km đồi núi từ trường trực chỉ Lâm viên, họ nghỉ lại một đêm tại Bong Lâm viên để mờ sáng hôm sau chinh phục chiếc Alpha lộng lẩy.

 

Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc