banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Huấn Luyện Tân Khóa Sinh

"...Người Cán bộ quân sự của nước Việt hiện nay, không phải chỉ là một con người chuyên nghiệp binh đao trên nghĩa thuần túy và hẹp hòi nhất của nó, nghĩa là chỉ biết chém, giết, mà lại còn là một Ý CHÍ đã tự quyết trước vấn đề sinh tồn của Dân Tộc, một đầu não phóng được tầm suy tưởng vào tận tương lai, một TIẾNG GỌI có cức quy tụ nhân dân để cùng tiến, những bàn tay chuyên viên xây đắp, bắc cầu, chế ngự những năng lực thiên nhiên, để phụng sự cho đời sống và sức sản xuất của nhân dân..."


 
Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc