banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Lể Gắn Alpa

1900 giờ ngày 14-01-1960, chúng tôi được khóa 14 trao găng mũ và nghe lời nhắn nhủ của khóa đàn anh.

 

Tân khóa sinh 16.  Nhân danh Sinh viên sĩ quan niên trưởng trường Võ bị Quốc gia Việt nam chúng tôi trao mũ và găng tay cho các anh.  Câu châm ngôn:
"
Tự Thắng Để Chỉ Huy"

 trên mũ các anh đã đưọc các bậc đàn anh noi theo để góp phần tranh đấu và phụng sự cho chính nghĩa.  Mong các anh tỏ ra xứng đáng.

 

Chiếc Alpha mơ ước trong tám tuần lột xác được Sinh viên khóa đàn anh long trọng gắn lên vai.


Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc