CUỐN LƯU NIỆM KHA 16
1959 - 1962

Qun Lực Việt Nam Cộng Ha
Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam

Xin mời Bạn xem lại những trang lưu niệm của
K16 Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam
Đlạt 1959-1962