Để cần có tài liệu tham khảo cũng như một chút ít kỷ niệm với mái trường xưa,
chúng tôi đă chuyễn website này thành một CD đẻ có thể xem ngay trên máy computer
mà không cần phải nối vào mạng lươí Internet.

Chi phí thực hiện và cước phí vận chuyễn là US $10.

Xin liên lạc:
nvinh@yahoo.com

Vĩnh Nạp./