KHÓA 16
 

 

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1962
CÁC THIẾU ÚY HIỆN DỊCH TÂN KHOA K16 
 
 
 
 
10 NĂM SAU, THÁNG 12/1972
TẠI TUYẾN ĐẦU QUẢNG TRỊ

Hàng đứng từ trái: TV Hiển TQLC, Bùi Quyền ND, NV Cảnh TQLC, NĐ Tống TQLC, NgĐ Thục Hội Đồng Tỉnh QT.
Hàng ngồi từ trái: NP Thọ SĐ1, NX Phúc TQLC, LM Ngọc ND, TT Chung, Chi Khu Phó Hải Lăng.
 
 
 
 
 NĐ Tống TQLC, TĐ Khôi ND, NX Phúc TQLC, Bùi Quyền ND, TT Chung, Chi Khu Phó Hải Lăng.
 

 

 

 NIỀM HÃNH DIỆN CỦA K16, NĂM 1974
TRƯỚC VỊ TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI

3 trong 4 Trung Đoàn Trưởng Ưu Tú của SĐ22/BB VNCH:
Từ trái: ĐV Mễ Tr/Đ 47, NgH Thông Tr/Đ 42, NgThiều Tr/Đ 41.