Giúp Trưởng Phòng Nhì
trả cố vấn Pháp về Tham Mưu Pháp

Mỗi phòng TTM có ít nhất 1 sĩ quan Pháp gọi là cố vấn, thực sự điều khiển sự hoạt động. Trưởng phòng Việt cần sự đồng ý của cố vấn trong mọi vấn đề quan trọng. Tổng Tham Mưu trưởng là Tướng Hinh, dân Tây, mang cấp Đại tá Pháp. Tham Mưu trưởng cũng là một đại tá dân Tây. Có thể xem Tổng Tham Mưu ta dạo ấy như một chi nhánh phụ của EMIF (Tham Mưu Pháp ở Đông Dương). Dầu vậy, khuynh hướng "Việt làm xếp" vẫn xâm nhập nhập đầu óc sĩ quan làm việc tại TTM Trưởng phòng 2 thuộc hạng này, ít vì tinh thần dân tộc, mà vì muốn rảnh tay không bị "cảnh kỳ đà cố vấn Pháp dòm ngó" sau lưng. Một buổi sáng, chờ cố vấn Pháp vắng mặt trong phòng, vì 2 người ngồi chung, ông gọi vào tỏ bày tâm sự. Như được gãi vào chỗ ngứa, bèn quả quyết "thừa chữ để bao" hết công văn, tài liệu, phúc trình, phân tích tình báo v.v... của phòng nhì làm ra phổ biến toàn QĐ, miễn là vấn đề chuyên môn tình báo có anh em xuất sắc cáng đáng. Ông bèn họp hội đồng bí mật tại nhà tối hôm ấy, sáng hôm sau, ông lên lầu trên, liều với mấy xếp dân Tây, xin trả cố vấn về Pháp, vì không cần nữa. Phòng Nhì vì thế là phòng đầu tiên lấy lại "độc lập" tại TTM.