PHÂN ƯU

 

Thay mặt toàn thể các bạn K16 trong và ngoài nước, chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng bạn Vĩnh Dác và Tang quyến.
Nguyện cầu cho hương hồn Cụ Ông Nguyễn Đức Phương sớm tiêu diêu nơi Cơi Phước. 

Đại Diện Khóa 16/TVBQGVN
Trần Ngọc Toàn

 

 

 

 

NEXT