PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn:
Thân Mẫu Bạn Trần Minh Châu, CSVSQ/K16 Trường VBQGVN là:

Cụ Bà Quả Phụ Lương Thị Dung
Vừa măn phần ngày 22 tháng 11 năm 2012
Nhằm ngày 9 tháng 10 Âm lịch
Tại Việt Nam

Hưởng thượng thọ 93 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Trần Minh Châu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK