PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: 
Nhạc Mẫu của hai Cựu SVSQ Tô Công Thất và Trầm Kim Hổ K16/TVBQGVN là:
 

Cụ Quả Phụ Nguyễn Quang Huy

Nhũ danh Ngô Thị Mỹ
đă mệnh chung ngày 24 tháng 3 năm 2013
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thượng thọ 95 tuổi.

 
Toàn thể Khóa 16/TVBQGVN chân thành chia buồn cùng Quư Anh Chị Tô Công Thất, Anh Chị Trầm Kim Hổ cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
 

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU