PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn:

Nhạc Mẫu của CSVSQ Nguyễn Đức Thu, Khóa 16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam là:

Cụ Bà Maria DƯƠNG THỊ TƯƠNG
vừa măn phần ngày 13 tháng 12 năm 2011
tại Wheaton, Maryland, USA
hưởng thượng thọ 91 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN xin thành thực chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Đức Thu và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria trên Thiên Đàng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU