PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu của CSVSQ Nguyễn Đăng Thục Khóa 16 là:

Cụ Bà Nguyễn Đăng Thỉnh
Nhũ danh Trần Thị Nhỏ
Pháp danh Tâm Lực

vừa từ trần tại Huế, Việt Nam, ngày 5 tháng 1 năm 2008
hưởng thượng thọ 94 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Nguyễn Đăng Thục và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.


Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 

BACK