PHN ƯU

    V cng thương tiếc được tin:

Bạn Giuse Nguyễn Kỳ Vọng
Cựu SVSQ Kho 16 Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam

 
sinh ngy 18-2-1936 tại Phước Tuy
đ từ trần lc 0 giờ 50 sng ngy 24-3-2008
tại San Jos, California, Hoa Kỳ
hưởng thọ 72 tuổi.
 
Chng ti thnh knh phn ưu cng Chị Nguyễn Kỳ Vọng v tang quyến.
Nguyện cầu Linh Hồn Giuse Nguyễn Kỳ Vọng sớm hưởng Nhan Thnh Cha

Gia nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
V Cng Thương Tiếc

Hnh Ảnh Tiễn Biệt