PHÂN ƯU

 
Vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu Bạn Lê Hữu Tân:
                                 
                             Cụ Bà Lê Hữu Chín
                       
Nhũ danh Nguyễn Thị Cần
                             
      Đă tạ thế tại Tucker, Georgia USA ngày 4 tháng 9 năm 2005
                          nhằm ngày 1 tháng 8 năm Ất Dậu
                                    Hưởng thọ 86 tuổi.
 
Toàn thể Gia Đ́nh CSVSQ/K16 chân thành phân ưu cùng gia đ́nh Bạn Lê Hữ Tân. Nguyện cầu Hương Hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi Tiên cảnh.
                                Gia Đ́nh CSVSQ/K16 
 

BACK