PHÂN ƯU

 
Vừa nhận được tin buồn:
                                 
                             Chị Hoàng Văn Chung
         
             Hiền Thê của Bạn Hoàng Văn Chung K16 
              Vừa qua đời tại Maryland ngày 17 tháng 12 năm 2005
  
Toàn thể Gia Đ́nh CSVSQ/K16 chân thành phân ưu cùng Bạn Hoàng Văn Chung. Nguyện cầu Hương Hồn Chị sớm tiêu diêu nơi Tiên cảnh.
                                Gia Đ́nh CSVSQ/K16 
 

 

 

BACK