NỘI LỆ SINH HOẠT
(K16/TVBQGVN)

Điều 1- Tôn Chỉ và Mục Đích:
Khóa 16/TVBQGVN sinh hoạt theo tôn chỉ vả mục đích của Tổng Hội Vơ Bị.

Điều 2- Căn bản tổ chức tập thể K16:
Cơ cấu tổ chức của khóa được đặt trên căn bản tập thể lănh đạo, cá nhân phụ trách.

Điều 3- Họp mặt toàn khóa:
Họp khóa hai năm một lần để:
    a) Củng cố t́nh đồng khóa (như thảo luận về những việc cần thiết trong nội bộ khóa để tỏ
        ḷng trắc ẩn, hoặc xây dựng t́nh đoàn kết anh em ngày càng chặt chẽ hơn).
    b) Bầu người tân đại diện khóa.
    c) Tổ chức ăn uống, vui chơi, giải trí (như lăm cảnh địa phương, điểm tâm, cơm trưa, văn
        nghệ, tiệc chia tay...)

Điều 4- Chuẩn bị ngày họp mặt toàn khóa:
   
a) Ba tháng trước khi măn nhiệm kỳ đại diện khóa, người đại diện đương nhiệm thông báo
        bằng thư cho anh em K16 hải ngoại biết ngày và nơi họp khóa tới.
    b) Từ khắp nơi trên thế giới anh em K16 (sau khi nhận được thư báo về việc chuẩn bị ngày
        họp khóa) trả lời tham dự hay không tham dự chậm nhất là một tháng trước ngày họp
        mặt, đồng thời đóng góp ư kiến với đại diện khóa đương nhiệm về những sáng kiến tích
        cực của ḿnh cho buổi hội ngộ thêm phần sinh động.
    c) Đại diện khóa thiết lập chương tŕnh cho các ngày hội thảo, dựa trên ư kiến trao đổi với
        anh em trong suốt hai năm nhận lănh trách nhiệm và nhất là ư kiến trong các thư trả lời
        gần ngày tổ chức buổi họp mặt nhất.
    d) Các chi tiết khác về ngày họp mặt toàn khóa sẽ được thông báo đến anh em tùy theo
        t́nh h́nh, hoàn cảnh và điều kiện có tổ chức được hay phải chọn một địa điểm thuận
        lợi nào khác, ngơ hầu vẫn giữ được truyền thống hội họp của K16 chúng ta.

Điều 5- Tinh thần hội thảo:
   
a) Tôn trọng và thực thi mọi ư kiến dị biệt sau khi đă được quyết nghị thành ư kiến chung
        của khóa.
    b) Thể hiện tinh thần anh em ruột thịt đồng khóa, thương yêu và bênh vực lẽ phải.

Điều 6- Thể thức bầu người đại diện khóa:
   
a) Quyền ứng cử và đề cử của anh em K16 đều ngang nhau. Người được đề cử có quyền
        từ chối không ra tranh cử và không ai được nài ép.
    b) Trước khi bầu cử, hội nghỉ sẽ chỉ định một người đếm số chấp thuận và không chấp
        thuận trong lúc bầu chọn người đại diện.
    c) Lựa chọn đại diện bằng cách đưa cao cánh tay tỏ ư chấp thuận. Trúng cử đại diện là
        người được nhiều cánh tay đưa cao lực chọn nhất.

Điều 7- Chọn phụ tá đại diện và các thành viên khác:
   
Để được dễ dàng trong sinh hoạt K16, người đại diện khóa được mở rộng quyền chọn lấy
    người phụ tá đại diện, và những anh em gồm thủ quỹ, người thực hiện bản tin, đại diện ở
    các Châu (Âu, Á, Phi, Úc), Canada, miền Đông Hoa Kỳ, miền Tây Hoa Kỳ..., đồng thời
    nhờ họ giúp đỡ người đại diện về những công việc có liên quan đến sinh hoạt của K16 tại
    các nơi mà người đại diện không thể tới được.

Điều 8- Biện pháp chế tài:
   
Tuy đặt nặng tính chất cảm tính trong sinh hoạt nội bộ khóa, nhưng cũng không coi nhẹ
    tính chất lư tính trong các trường hợp sau đây:
    a) Đại diện khóa sẽ thông báo cho toàn thể anh em cùng khóa biết rơ về một hay nhiều
        thành viên trong khóa phản bội đi theo giặc Cộng sản, trước tiên mỗi người tự cô lập
        kẻ phản bội đợi đến ngày hộp mặt toàn khóa sẽ có quyết định chế tài hẳn ḥi.
    b) Trường hợp đại diện khóa bất lực hay phản bội lư tưởng chung, một buổi họp bất
        thường sẽ được triệu tập do bất cứ thành viên nào lấy được từ năm mươi phần trăm
        chữ kư của tổng số anh em K16 hải ngoại để thành lập hội đồng truất phế. Hội đồng
        truất phế gồm các thành viên trong vùng cư ngụ gần người đại diện cùng với phụ tá
        đại diện, các thành viên trong ban chấp hành, các đại diện các Châu, Canada (nếu về
        họp được) và các đại diện vùng miền tại Hoa Kỳ.
    c) Sau khi truất quyền đại diện, người phụ tá đại diện đương nhiên thay thế người đại diện
        để tiếp tục điều hành sinh hoạt của khóa như thường lệ, và chỉ định một tân phụ tá cho
        ḿnh.

Điều 9- Tài chánh:
   
Để có một số tiền tương đối giúp cho người đại diện có thể hoạt động được trong suốt
    nhiệm kỳ không gặp trở ngại. Phần tài chánh đóng góp được hoạch định như sau:
    a) Niên liễm mỗi là năm mươi Mỹ-Kim (50.00 USD).
    b) Tiền tương trợ cho các anh em khốn quẫn trong hay ngoài nước tùy theo ḷng trắc ẩn
        và khả năng tài chánh của từng người.
    c) Hằng lục cá nguyệt, đại diện khóa tổng kết t́nh h́nh tài chành và phổ biến trên bản tin.
        Trường hợp tài chánh bị thiếu hụt, người đại diện sẽ kêu gọi anh em đóng góp thêm tiền
        nuôi dưỡng công tác chung của khóa hầu vượt qua được mọi trở ngại bế tắc.
    d) Mọi chi phiếu đóng góp trong sinh hoạt khóa đều gửi đến địa chỉ và tên họ người đại
        diện đương nhiệm.
    e) Phần tài chánh cho các lần họp mặt toàn khóa sẽ được phổ biến chi tiết trong thư báo
        ngày họp mặt.

Điều 10- Bản tin Khóa 16/TVBQGVN:
   
a) Đại diện khóa thực hiện "Bản Tin K16/TVBQGVN" hằng tam cá nguyệt (Xuân, Hạ,
        Thu, Đông), gồm tin tức, h́nh ảnh, bài vở của anh em khắp nơi gửi về càng nhiều
        càng củng cố
t́nh cảm anh em ngày thêm khắng khít hơn.
    b) Nội dung bản tin phải thực hiện theo tinh thần Điều 5 mục b) dẫn thượng. Bản tin khóa
        sẽ không chấp nhận dăng tải mọi sự đả kích, phê b́nh cá nhân, hoặc các dữ kiện đi
        ra ngoài tôn chỉ và mục đích của Tổng Hội Vơ Bị đề ra.
    c) Bản tin sẽ được gửi đến tay bạn đọc đúng hạn kỳ, khi anh em trong khóa thường
        xuyên lưu tâm săn sóc nó như một bảo vật, và nhất là thường xuyên ủng hộ về phương
        diện tài chánh, đóng góp tin tức, h́nh ảnh lẫn bài vở.

Điều 11- Điều khoản chung:
   
Đây là bản dự thảo "Nội Lệ Sinh Hoạt" đầu tiên của K16/TVBQGVN, được thiết lập
    theo ư kiến chung đúc kết trong hai ngày hội họp toàn khóa (từ ngày 20 đến ngày 21 tháng
    12 năm 2003) tại miền Nam tiểu bang California.
    a) Bản dự thảo "Nội Lệ Sinh Hoạt" này sẽ được chuyển đến mỡi anh em K16 để được
        đóng góp thêm ư kiến xây dựng. Sau một tháng từ ngày nhận được bản văn, anh em
        trong khóa sẽ nghiên cứu và có nhiệm vụ đóng góp ư kiến thêm để hoàn thiện bản văn
        này. Bản "Nội Lệ Sinh Hoạt K16" dự thảo cộng thêm ư kiến của toàn thể khóa sẽ được
        người đại diện
đúc kết thành bản "Nội Lệ Sinh Hoạt K16 chính thức" rồi đem ra phổ
        biến cho anh em áp dụng.
    b) Bản "Nội Lệ Sinh Hoạt K16" sẽ được tu chính (nếu cần) vào kỳ họp mặt toàn khóa
        hai năm tới. Và nếu cần tu chính thêm th́ mỗi kỳ họp mặt toàn khóa như vậy, tập thể
        K16 cứ thế mà hoàn chỉnh cho đến khi bản "Nội Lệ Sinh Hoạt K16" trở thành một
        bản văn hoàn hảo tuyệt đối.

BACK