Bạn Trần phát Đạt qua dời

Được tin buồn,

Micheal Trần phát Đạt

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 18/12/2017

Tại Virginia, USA

Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN  xin chia buồn cùng tang quyến, kính nguyện cầu

anh linh bạn Đạt sớm về nước Chúa.

Tôn thất Lăng

ĐDK.16/TVBQGVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>