Bạn Lai tấn Tài qua đời

K.16 Phân ưu,

Toàn thể các bạn K.16/TVBQGVN vô cùng thương tiếc bạn Lai tấn Tài ra đi vào ngày 8/6/2017 tại Houston

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>