Tin buồn thứ nam của bạn Phạm minh Đức qua đời

PHÂN ƯU

Đựoc tin buồn,

Cháu PHẠM HOÀNG MINH QUỐC

Pháp danh: Thiên Quốc

Vừa qua đời tại Nam CA ngày 18/03/2015

Thứ nam của PHẠM MINH ĐỨC

  (CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Thay mặt toàn thể các bạn khóa 16 xin chia buồn

cùng anh chị Đức, nguyện cầu anh linh cháu sớm siêu thoát.

Truyền thông khóa 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>